Spoon straws

Straws with spoon.

For slush ice, smoothie and milkshakes.